Υπηρεσίες

Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ

Το ελκυστικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, δεν αναιρεί το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότησή τους και τους ποικίλους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχή υλοποίηση ή μη ενός σχεδίου. Με τη συμμετοχή μας στη διαδικασία αδειοδότησης έργων με πάνω από 3 GW εγκατεστημένης ισχύος σε όλη την ελληνική επικράτεια και τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες διασφαλίζουμε σε κάθε επενδυτή ένα σαφή σχεδιασμό ανάπτυξης έργων ΑΠΕ μετά από ενδελεχή αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων και των πιθανών προοπτικών και ανάδειξη ενδεχόμενων μελλοντικών προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους.

Παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις στη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο ου διέπει τον κλάδο των ΑΠΕ και βρισκόμαστε μπροστά σε όλες τις εξελίξεις.

Ζέφυρος Υπηρεσίες Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ

Τεχνική αξιολόγηση έργων

Συσσωρεύοντας εμπειρία από την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, η ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ διεκπεραιώνει την αξιολόγηση (due dilligence) σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης είτε στη φάση λειτουργίας, υποστηρίζοντας τους επενδυτές κατά τη μεταβίβαση των σταθμών.

Ζέφυρος Υπηρεσίες Τεχνική αξιολόγηση έργων

Μελέτες σκοπιμότητας

Η ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας για την ανάπτυξη έργων Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Σταθμών καθώς και Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η μελέτη σκοπιμότητας περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, προκαταρκτική εκτίμηση του τρόπου διασύνδεσής του, ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του, έλεγχο συμβατότητας με το χωροτακτικό κανονιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και εκτίμηση ενεργειακής παραγωγής, κόστους κατασκευής, αποτελεσμάτων χρήσης και προβλεπόμενων χρηματοροών, για την σφαιρική αξιολόγηση του επιχειρηματικού ρίσκου της επένδυσης.

Ζέφυρος Υπηρεσίες Μελέτες σκοπιμότητας

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στις κατηγορίες Α1 και Α2 της 10ης ομάδας, σύμφωνα με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, καθώς επίσης και φακέλους υπαγωγής σε ΠΠΔ για έργα που υπάγονται στην κατηγορία Β.

Έμπειροι εξειδικευμένοι συνεργάτες της εταιρείας αναλαμβάνουν τη «δέουσα εκτίμηση» των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου μέσω της εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και ορνιθολογικών καταγραφών. Συμπληρωματικά αναλαμβάνουμε όλες τις υποστηρικτικές μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων και την πληρότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως μελέτες οδοποιίας, μελέτες φυτοτεχνικής αποκατάστασης, μελέτες θορύβου, φωτορεαλιστικές απεικονίσεις κτλ.

Ζέφυρος Υπηρεσίες Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Μετρήσεις αιολικού δυναμικού

Καθώς η εταιρεία διατηρούσε διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ΕΣΥΔ διενέργειας ανεμολογικών μετρήσεων και έχοντας εγκαταστήσει πάνω από 100 ιστούς στην Ελλάδα είναι σε θέση να υποδείξει με ακρίβεια κατάλληλες θέσεις μέτρησης, να επιβλέψει την εγκατάσταση και να αναλάβει την παρακολούθηση της λειτουργίας μια εκστρατείας ανεμολογικών μετρήσεων.

Διαθέτει επιπρόσθετα δύο συσκευές Lidar ZX300 με πλήρη συστήματα υποστήριξης αυτόνομης εγκατάστασης, έτσι ώστε να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την καθ’ ύψος μεταβολή του ανέμου με σημαντικά μειωμένο κόστος.

Ζέφυρος Υπηρεσίες Μετρήσεις αιολικού δυναμικού

Εκτίμηση ενεργειακής παραγωγής

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο  λογισμικό, το έμπειρο προσωπικό της ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ εκπονεί μελέτες εκτίμησης της ενεργειακής παραγωγής αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Παράλληλα, συμπεριλαμβάνει εκτιμήσεις απωλειών και αβεβαιοτήτων στο βαθμό που απαιτούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών στον ελλαδικό χώρο παρέχει επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, τη δυνατότητα διασταύρωσης των αποτελεσμάτων των εκτιμήσεων με πραγματικές τιμές παραγωγής, περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις αποκλίσεις και το περιθώριο σφάλματος.

Ζέφυρος Υπηρεσίες Εκτίμηση ενεργειακής παραγωγής

Για την καλύτερη εμπειρία σας ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στο ιστότοπο, αποδέχεστε την χρήση των cookies, όπως αυτή προβλέπεται στην πολιτική απορρήτου